22285
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22285,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

FÆLLESSKAB

FÆLLESSKAB
Respekt for traditionen – åbenhed for forandring. På Rathlouskolen går fællesskab og faglighed hånd i hånd. Vi tror på, at den enkelte udvikler sig bedst i et stærkt og forpligtende fællesskab.

Vi arbejder med at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever, hvilket vi sige, at vi som professionelle omkring børnene har fokus på at skabe rammer og indhold, der udfordrer og styrker det enkelte barn og tager afsæt i deres styrker.

Ingen skal føle sig alene og der arbejdes målrettet på, at alle oplever at have værdi og at at de kan bidrage til fællesskabet – både det faglige og det sociale.

Vi passer på og drager omsorg for hinanden – og sammen passer vi på skolens fysiske rammer. Vi taler med børnene om, at det er vigtigt at finde finde sine egne grænser samt respektere andres grænser.

Forældrene er vigtige medspillere, når klassen, årgangen og skolen som helhed skal opbygge gode relationer. Det er vi voksne der skal være de gode rollemodeller.

Alle kan ikke være bedste venner – men på Rathlouskolen er alle en god skoleven!

 

TRIVSEL

På Rathlouskolen er elevernes fysiske og psykiske sundhed fundamental for trivsel og medfører de bedste betingelser for læring, fællesskab og kreativitet.
Vi vil at alle elever på Rathlouskolen trives i skolen. At alle elever får mulighed for at udvikle sig til livsduelige og rummelige unge mennesker.
Vi tror på, at åbenhed, tryghed og viden, skaber gode betingelser for at den enkelte elev trives og dermed finder det naturligt at udvise hensynsfuldhed og omsorg for andre.
Vi ønsker at fremme den enkelte elevs livsmod og glæde ved at reflektere og træffe selvstændige valg, der fremmer fysisk, psykisk og socialt velvære, og som giver en følelse af at kunne håndtere livets mange forskellige situationer.

Dannelse

Dannelse er for os, at vores elever bliver i stand til at forholde sig til sig selv og deres omverden. At de gennem spændende og varieret undervisning bliver præsenteret for nye perspektiver på verden og bliver klogere på deres eget standpunkt og deres værdi.

Det er vigtigt for os, at vi ikke kun uddanner til eleverne at blive til noget – men at de også oplever at være på vej til at blive nogen. En proces, der foregår hele tiden – bevidst som ubevidst.

Den almene dannelse – måden vi er sammen på styrker vi også. Det gør vi blandt andet gennem morgensamling og stærke traditioner omkring det forpligtende fællesskab.

MORGENSAMLING

Faget er et dannelses- og kulturfag, som skal styrke og dyrke fælleskabet omkring sang og musik på skolen. Gensidig respekt er en forudsætning, at børn kan udvikle sig og tilegne sig kundskaber både fagligt og socialt. Fagligt ved f.eks. at lære sange sammen og være sammen om musikken. Børnene skal få en bred musikalsk oplevelse og dermed få styrket deres kulturelle kapital ved en daglig fælles start om morgenen (0.-6. kl) eller ved en månedlig fællessamling (7.- 9. kl.).

Vi ønsker at udvikle og styrke børnenes musiske og sociale kompetencer. Børnene skal opleve sig som en del af fællesskabet og lære at respektere fællesskabet samt de rammer og regler, der gælder i den forbindelse. Der arbejdes målrettet med, at børnene lærer deres egen kulturs sange at kende og dermed kan genkende dem i andre sammenhænge i deres fremtidige liv.

Udvalget af sange og musik er en blanding af ønsker fra klasserne og en bestemt gruppe sange som er valgt ud af et udvalg blandt musiklærerne og skolens ledelse. Den sidste del skal sikre et bestemt repertoire, som både passer ifm. årstider, historiske eller kulturelle begivenheder i Danmark. 

 

Nøgleord:

 • Fælleskabsfølelse
 • Føler medansvar
 • Glæde ved at synge sammen med andre
 • Kulturel dannelse

SKOLE/HJEM SAMARBEJDE

I klasserne afholdes normalt to årlige forældremøder. Her informerer klasseteamet om deres arbejde og om de planer, de har for klassen i det kommende skoleår. På forældremøderne kan man også drøfte normer for og holdninger til klassens sociale liv. det kan for eksempel være aftaler omkring fødselsdage, klasseture, fester og lignende.

I løbet af skoletiden vil forskellige temaer blive taget op som oplæg, en fælles drøftelse og videndeling. Det kan være emner som

 • Sociale medier
 • Digital trivsel
 • Dannelse
 • Kommunikation
 • Klassetrivsel

Klasseforældrerådet

Klassens forældrerepræsentanter vælges én gang om året af klassens forældre – oftest på det første forældremøde. Forældrerådet mødes efter behov og planlægger aktiviteter og ture for klassen. Aktiviteter kan både være med og uden forældre, søskende og lærere. Arrangementerne hvor  man ønsker lærernes deltagelse aftales fra skoleårets start.

Forældrerådet har ingen besluttende myndighed over undervisningens indhold og organisering. Det er heller ikke deres opgave at løse eventuelle konflikter mellem børn, forældre eller skole.

Skolens står til rådighed for diverse klassearrangementer. Lokalerne kan bookes igennem kontoret og forældrene står selv for oprydning mm.

MOT

Rathlouskolen er MOT skole. MOT er norsk og betyder MOD. MOT’s vision er at skabe et varmt og et trygt opvækst- og skolemiljø.

Vi ønsker, at alle elever på Rathlouskolen oplever fokus på trivsel, tryghed og tillid.

Principperne bag MOT er

 • at arbejde forebyggende
 • at se det hele menneske
 • at forstærke det positive
 • at bruge ansvarlige kulturbyggere til at inkludere andre

MOT arbejder fokuseret på at udvikle den enkelte klasses fælles ansvar for hinandens velbefindende samtidig med, at den enkelte elev styrker sit

 • ‘Mod til at leve’
 • ‘Mod til at vise omsorg’
 • ‘Mod til at sige nej’

MOT-konceptets indførelse på Rathlouskolen har medført, at 3 lærere nu er uddannet MOT-vejledere.

Lige nu arbejder MOT-vejlederne mest i 7. til 9. klasse med veltilrettelagte forløb, men konceptet skal evalueres og kvalificeres i kommende skoleår.

 

ELEVRÅD

Der er 2 elevråd på Rathlouskolen.Ét fra 3.-6. klassetrin og ét fra 7.-9. klassetrin. Elevrådene består af en demokratisk valgt formand og næstformand og desuden repræsentanter fra klasserne. De to elevråd arbejder både sammen og hver for sig. Der er tilknyttet en lærer til hvert elevråd.

Elevrådene er alle elevers talerør. Det er et vigtigt organ for både elever, personale, ledelse og bestyrelse. De valgte elevrødder deltager i samtaler, diskussioner og kommer med idéer til praktiske såvel som sociale og faglige tiltag, som fremmer og har indflydelse på skolens daglige liv og udvikling.

BÅND / KLASSENS TIME

Faget er et dannelsesfag, skal styrke fagligheden og fælleskabet lodret og vandret på skolen. Gensidig respekt er en forudsætning at børn kan udvikle sig   og tilegne sig kundskaber både fagligt og socialt.

Fagligt ved f.eks. at udvikle evnen til fordybelse og vedholdenhed samt at kunne formidle et fagligt stof og/ eller et budskab for andre. Børnene skal lære at tage ansvar, yde sit bedste og søge sine successer i samarbejdet med andre.

Vi ønsker at udvikle og styrke børnenes sociale kompetencer. Børnene skal opleve sig som en del af fællesskabet og lære at respektere hinandens forskelligheder, tage ansvar for sig selv og fællesskabet. Der arbejdes målrettet med aktiv lytning, konflikthåndtering og gruppearbejde

Aktiviteterne skal veksle mellem klasseaktiviteter, årgangsaktivitet, bofællesskaber (f.eks. 1.-2. kl. udeområde). Der skal tænkes en kropslig dimension ind i faget ligesom, der arbejdes målrettet med klassens faglige og sociale mål.

 

Nøgleord:

 • Fælleskabsfølelse
 • Føler medansvar
 • Kan lytte aktivt
 • Tillid
 • Faglig fordybelse

KLASSELÆRER

Klasselærerens opgave er at følge en klasse på nært hold. Funktionen varetages af klassens dansklærer – eller dansklæreren i samarbejde med sin teammakker, som for det meste er matematiklæreren.

Klasselæreren varetager bl.a. disse opgaver/funktioner:

 • de sociale opgaver i klassen
 • samarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre – via mails, telefonisk eller via møder
 • orienterer forældre om klassens trivsel/det enkelte barns trivsel
 • arbejdet vedrørende klassen som helhed og de enkelte elever i forhold til:
  • skolens ledelse, øvrige lærere, andre personalegrupper og samarbejdspartnere på skolen
  • koordineringskonferencer, netværksmøder, PPR, sundhedsplejen, UU-vejledningen, talepædagogen, skrive indstillinger
  • koordinerer i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen fx teaterture/udflugter, skolefest
  • koordinerer undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse blandt andet lejrskoler/hytteture

HYTTETURE OG LEJRSKOLER

Lejrskole og skolerejser har stor værdi her på Rathlouskolen. Vi vægter, at børnene kommer ud af deres vante omgivelser, oplever noget nyt sammen og får styrket fællesskabet i klassen.
Til og med 4. klasse arrangerer vi ture med to overnatninger.
I 6. klasse “lidt længere væk”.
I 7., 9. og 10. klasse arrangerer vi ture på en uges varighed.
Der skal beregnes ekstra forældrebetaling til disse ture – se mere om priser her LÆS MERE.