22283
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22283,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

FAGLIGHED

FAGLIGHED
Den, der er medbestemmende, tager ansvar.
På Rathlouskolen har vi tydelige forventninger og krav til os selv, elever og forældre. Det betyder bl.a., at vi forventer, at eleverne er åbne over for faglige udfordringer og er villige til at tilegne sig ny viden. Hos os er det vigtigt at være aktiv, turde tage ansvar, yde sit bedste og søge sine personlige succeser i samarbejde med andre. Underviserne støtter barnets faglige udvikling og tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale og kompetencer. Vores lave klassekvotient skaber et godt miljø for både læring og social udvikling.

INDSKOLING

0.kl.- 3.kl.

Hver skoledag starter med fælles morgensamling.

Særlige begivenheder/arrangementer: Fælles friluftsdag, hytteture, førstehjælpsdag, kor (tilvalg). Venskabsdage på tværs af årgangene.

MELLEMTRIN

4. – 6. klassetrin.

Hver skoledag starter med en morgensamling.

Særlige begivenheder/arrangementer: Fælles friluftsdag, hytteture, førstehjælpsdag, skolekomedie 5. årgang, kor (tilvalg) 4 + 5 årgang, julecabaret. Venskabsdage på tværs af årgangene.

UDSKOLING

7. – 9. klassetrin.

I denne enhed findes der 10 klasser som pt. er fordelt på 3 x 7. klasser, 4 x 8. klasser og 3 x 9. klasser.

Særlige begivenheder/arrangementer: Valgfag (8.-9. klasse), fællessamlinger med fællessang, lejrskoler i 7. og 9. klasse, termins- og årsprøver, Science dag på Odder Gymnasium.

Læsemakker

RESSOURCECENTER

I ressourcecenteret har vi fokus på at øve nye strategier og vaner sammen med eleverne.

Vi arbejder ressourcefokuseret, hvilket vi sige, at vi med afsæt i det der virker skaber energi til også at arbejde med det eleven kan have svært ved.

I ressourcecenteret arbejdes der med at støtte ordblinde elever og elever med læse- og stavevanskelighedere. Der tilbydes små forløb i klassen, gruppeforløb uden for klassen samt målrettede kurser i LST café hvor den kompenserende IT og nye strategier trænes.

I ressourcecenteret er der ligeledes forløb i matematik med opfølgning på test og spotkurser i særlige områder af matematikken.

VALGFAG

Valgfagsundervisningen på Rathlouskolen giver børnene mulighed for at prøve mange forskellige fag af. Børnene kommer til at arbejde lystbetonet med fag og fagområder, der ikke er obligatoriske. Vi deler året op i tre perioder. I hver periode har børnene valgfag 10 gange. Nogle fag vil blive placeret som fag-dage og andre ligger uden for normal skoletid.

Eksempler på valgfag:

 • Fransk
 • Hockey
 • E-sport
 • Friluftstur
 • Musical
 • Idræt ude og idræt inde
 • Madlavning med forskellige temaer
 • Kageværksted
 • Yoga
 • Programmering
 • Filmland
 • Science og Unge Forskere
 • Spil i et band
 • – og meget mere

FLEXDAGE

Flexdage er anderledes dage – dage med andet skema og varieret indhold. Selvom vi alle dage bestræber os på at lave spændende og varieret undervisning kan dét at bryde skemaet op, blande eleverne på tværs eller at tage ud af huset have en anden værdig og skabe en anden læring.

Eksempler på flexdage

 • HOP IN som er et projekt på tværs af udskolingsskolerne i kommunen med fokus på job og uddannelse.
 • Temauger med fokus på innovation og entrepenørskab
 • Udeskole og bevægelse
 • Naturfag og samarbejde med gymnasiet
 • Sprogdage i samarbejde med gymnasiet
 • Ture til Århus med besøg på museer mm.

FAG

SPROG

I sprogfagene engelsk og tysk arbejder vi ud fra tre kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur og samfund.

Faget engelsk er et obligatorisk fag fra 1. til 9.klasse på Rathlouskolen og afsluttes med en obligatorisk mundtlig eksamen i 9.klasse (den skriftlige prøve er til udtræk).

Faget tysk er et obligatorisk fag fra 5. til 9.klasse på Rathlouskolen (den mundtlige og skriftlige prøve er til udtræk)

Eleverne skal lære at kommunikere på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele verden på baggrund af deres viden om sprog og deres interkulturelle kompetencer. Sprogundervisningen på Rathlouskolen motiverer eleverne til at udfolde sig, tage chancer og afprøve deres sprog – både lokalt og globalt.

Undervisningsformer: eksempelvis med afsæt i samtale, temaer, oplæg, højtlæsning, fortælling, aktiv lytning, sproglege, sange, rollespil, diverse skriftlige og kreative opgaver mv.

DANSK

På Rathlouskolen er vores ambition, at vore elever udvikler sig mest muligt. Vi følger Fælles mål og arbejder frem mod den afsluttende eksamen i 9. klasse. Der arbejdes ud fra de fire kompetenceområder: læsning, skriftlig fremstilling, fortolkning og kommunikation.

Dansk er mere end at læse og skrive, det er dannelse og uddannelse. Derfor udfordres vores elever både fagligt og intellektuelt i mange forskellige danskfaglige genrer:

 • fra ældre litteratur til den nyeste
 • fra rap til ældre lyrik
 • fra besøg på Aros til billedanalyse af såvel malerier som reklamer
 • fra læseprøver til analyse og fortolkning af tekster
 • fra diktat til skriftlige opgaver

Vi vil gerne, at eleverne begejstres, så de får lyst til at lære mere – gerne på nye måder. Og at de får lyst til og mod på at tale, læse og skrive. Vigtigst er det, at eleverne gennem mødet med til litteratur mv. i danskfaget danner deres egne holdninger, og at deres personlighed, livsforståelse og forståelse af menneskelige relationer udvikles.

UU VEJLEDNING

Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg – kort og godt UU OS – er et tværkommunalt samarbejde mellem Odder og Skanderborg kommuner. Vi vejleder unge, fra de går i 7. klasse, og til de får en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

Vejledning af eleverne i grundskolen er en vigtig del af udskolingsprocessen fra 7. – 9. eller 10. klasse og foregår i tæt samarbejde med skolens lærere og forældre. Det er en fælles opgave at hjælpe den enkelte unge med at blive parat til at vælge sin egen vej ud i ungdomslivet og i uddannelse og job. I vejledningen indgår en række aktiviteter og oplevelser, som er målrettet klassen og den enkelte elev.

LÆS MERE

IT

Den overordnede målsætning er, at IT skal være naturlig og vigtig del af skolens dagligdag. Eleverne skal have gode IT kompetencer med sig og de skal have et bredt kendskab og kompetencer til at anvende forskellige digitale redskaber i undervisningen. Bestyrelsen ønske med denne strategi at understøtte en moderne og tidssvarende undervisningsform. Dette indebærer blandt andet, at IT inddrages i endnu højere grad end det var tilfældet.

Strategien betyder konkret, at vi forventer, at elever fra 4. årgang og opefter medbringer deres egen pc/bærbare/tablet. Den beslutning er begrundet i en tydelig anbefaling fra skolens lærere og ledelse. Det er vores klare overbevisning, at det et stort plus, at eleverne bruger de samme redskaber i skolen og i hjemmet og at de får et større ejerskab til deres egne materialer og værktøjer.

En anden del af strategien er desuden, at vores lærere får stillet et personligt IT arbejdsredskab (chromebook) til rådighed og at vi sætter øget fokus på personalets efter/videreuddannelse på området.

Skolen vil løbende sørge for en udvidelse og forbedring af vores allerede nu gode IT-infrastruktur. De PC’ er, vi har på skolen nu, stilles primært til rådighed for vores kommende 0. – 3. årgang.

TALENT

Rathlouskolen ønsker en talentstrategi, der skaber et læringsmiljø, der udfordrer alles potentiale mest muligt. Det er vigtig at understrege, at de dygtige elever ikke skal have mere af det samme, men en differentieret og anderledes undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Rathlouskolen ønsker en talentstrategien, der udfordrer samtidig med, at den sociale trivsel sikres. At være talent ved Rathlouskolen skal hovedsageligt være inkuderende og ikke ekskluderende. Derudover skal der også være mulighed for, at skolens talenter får udfordringer, der ligger ud over de muligheder, der er i de enkelte klasser, således at de kan møde andre med samme potentiale. Det kan fx ske gennem interne og eksterne camps samt forskellige talentkonkurrencer.

Skolens nuværende talentindsats

Skolen har hvert år en tilbagevendende begivenhed med musical i udskolingen og julecabaret på mellemtrinnet. Disse begivenheder dyrker det musikalske talent. Derudover har vi science valgfag med deltagelse i Unge forskere. ABC-undervisningsdifferentiering benyttes i flere og flere af vores klasser på. Denne differentieringsform er næsten fuldt udbygget i vores klasser på 4. og 8. årgang i matematik. I matematikfaggruppen er der generelt en god accept af ABC-undervisningsdifferentiering.

PROJEKTER

Alle elever i 9. klasse skal lave en projektopgave. Projektopgaven er tværfaglig og tager udgangspunkt i en problemstilling. Eleverne skal arbejde med problemformulering, informationssøgning, kildekritik, skrivning af logbog, formidling, fremstilling af et produkt og fremlæggelse. Eleverne har lært disse begreber gennem projektforløb i 7. og 8. klasse. Der er fokus på forskellige dele af projektopgaven på de to klassetrin. På denne måde sikrer vi, at der sker en udvikling fra de yngre klassers emnearbejde til en mere selvstændig opgave.

IDRÆT

Idræt er Rathlouskolens tredje største fag og findes på alle klassetrin fra 0.-9. klasse. På skolen har vi en gymnastiksal og en boldbane på Alléen.
Vi bruger desuden skovene og byens muligheder for idræt. Bland andet Spektrum Odder og svømmehallen.

Vores mål er at eleverne møder mange forskellige former for idræt og alsidige bevægelsesformer, der inspirerer til en livslang glæde ved idræt og bevægelse, og at de på individuelt niveau behersker disse former.

Indskolingen: I indskolingen har vi fokus på elevernes motorik, kropsvaner og det sociale samspil mellem eleverne. De skal have modet til at deltage, blive udfordret og øve sig i boldspil, lege, gymnastik mm.

Mellemtrinnet: På mellemtrinnet er det vigtigt for os, at eleverne bliver mere bevidste om om, hvordan de kan arbejde med muligheder og begrænsninger, når det gælder idrætslige og kropslige kompetencer. Ligeledes er mellemtrinnet en fortsættelse af fokuspunkterne fra indskolingen.

Udskolingen: I udskolingen arbejder vi mere med elevernes medbestemmelse og refleksion på både faglige og teoretiske idrætsområder. Det foregår blandt andet i opvarmningsprogrammer, danseserier, gymnastik, aktivitetsudvikling samt samtaler om kropskultur og kroppens funktioner.

Idræt udenfor skolen: Rathlouskolen deltager ved både atletik, håndbold og fodboldstævner i nærområdet.