22244
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22244,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

VÆRDIGRUNDLAG

Rathlouskolen – en styrke i dit barns hverdag

RATHLOUSKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Rathlouskolen har som overordnet mål at udvikle hele og selvstændige personligheder med størst muligt potentiale. Dagligdagen skal i form og indhold fremme dannelse samt personlig og faglig udvikling hos det enkelte barn.

 

I fællesskabet opøves erkendelse af – og respekt for – egne og andres grænser og værdier, således at eleverne er i stand til at tage stilling og handle derefter. Derved bliver de parate til at møde fremtidens udfordringer.

 

Skolen skal forberede eleverne til vende sig ud imod – og leve i – et samfund med frihed og folkestyre.

Rathlouskolens formål er at drive en moderne og tidssvarende fri grundskole efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Skolen ønsker at være et alternativ til kommunens skoler og skal som minimum give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Fodbold i gården

RATHLOUSKOLENS MÅLSÆTNINGER

 • FAGLIGHED
  Den, der er medbestemmende, tager ansvar.
  På Rathlouskolen har vi tydelige forventninger og krav til os selv, elever og forældre. Det betyder bl.a., at vi forventer, at eleverne er åbne over for faglige udfordringer og er villige til at tilegne sig ny viden. Hos os er det vigtigt at være aktiv, turde tage ansvar, yde sit bedste og søge sine personlige succeser i samarbejde med andre. Underviserne støtter barnets faglige udvikling og tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale og kompetencer. Vores lave klassekvotient skaber et godt miljø for både læring og social udvikling.
 • FÆLLESSKAB
  Respekt for tradition – åbenhed for forandring.
  Individualitet og fællesskab er vigtige fundamenter for al udvikling. På Rathlouskolen styrker vi børnenes samvær. Fagligt gennem fælles projekter i undervisningen og socialt ved at lære børnene hensynsfuld adfærd.
  Vi passer på og drager omsorg for hinanden og sammen passer vi på skolens fysiske rammer. Vi taler med børnene om, at det er vigtigt at finde egne grænser og at respektere andres for at kunne indgå i et forpligtende fællesskab på skolen.
  Hver dag begynder vi med fælles morgensamling. En god anledning til at hilse på hin- anden og huske på, at vi alle er en del af en større sammenhæng. Vi arrangerer hytte- og lejrture og emne- og faguger på tværs af klasser for at styrke sammenhold og sociale relationer. Forældrene er vigtige medspillere, når klassen, årgangen og skolen som helhed skal opbygge gode relationer.
 • KREATIVITET
  Kreativ i det faglige – faglig i det kreative.
  På Rathlouskolen er vi kreative. Det kommer blandt andet til udtryk gennem de mange projekter, som hver enkelt klasse sætter i gang henover skoleåret. Det kan være inspirerende læringsmiljøer, friluftsaktiviteter, alternative dage og forskellige kulturelle aktiviteter På Rathlouskolen kombineres det faglige med det kreative.

Kreativitet er også rummelighed. Vi er åbne overfor nye tanker og spontanitet og er opmærksomme på, at undervisningen også skal give plads til åbne svar.

 • INDIVIDUALITET
  Fokus på hver enkelt – men aldrig på andres eller fællesskabets bekostning.
  Ingen børn på Rathlouskolen skal forsvinde i fællesskabet, men fællesskabet skal heller ikke forsvinde i hensynet til den enkelte. Skolelivet er forberedelse til livet i fremtiden. Der skal være plads til forskellighed, til at udvikle sig i takt med sig selv og sine forudsætninger. Vi skaber rum for anerkendelse af det enkelte barn.
 • MODET TIL AT TURDE – EVNEN TIL AT KUNNE
  Rathlouskolen danner rammen for dine børns hverdag. Vores mål er at skabe en skole, hvor tryghed, glæde og omsorg er omdrejningspunktet for fællesskabet. Lige så vigtigt er det, at undervisningen fremmer det enkelte barns personlige, kreative og faglige udvikling.
  Vi er en dynamisk og innovativ skole, som arbejder aktivt med skolens værdier. Værdierne evalueres løbende, men fastholdes også gennem skolens holdning til faglighed, samt gennem medarbejdernes høje faglige og personlige engagement i skolen.
 • TROVÆRDIGHED
  Sammenhæng mellem det vi gør, og det vi siger.
  Udgangspunktet for en troværdig skole er dialog og respekt. Dialog mellem skole og elever, dialog mellem skole og forældre samt gensidig respekt mellem involverede parter.
  Medarbejderne på Rathlouskolen stræber efter at være tydelige, nærværende voksne og rollemodeller for børnene. Det betyder, at vi tager konkrete sager alvorligt og følger dem til dørs. Vi tør gribe fat i såvel faglige som sociale udfordringer.
  Derudover er det målet, at skolens arbejde foregår så åbent som muligt.
 • RESPEKT
  Den, der mødes med respekt, handler respektfuldt.
  For at kunne opbygge et fællesskab, en platform for faglighed og plads til forskellighed er respekt et vigtigt udgangspunkt.
  Respekt for at børn går i skole for at tilegne sig kundskaber både fagligt og socialt. Respekt for at børn er forskellige, har forskellige forudsætninger og respekt for hinanden. På Rathlouskolen forventes gensidig respekt, åbenhed, loyalitet og engagement, for at alle parter tillidsfuldt kan yde deres bedste. Vi tror på, at respekt er hele grundlaget for, at det gode forhold mellem mennesker kan opretholdes.

SUNDHEDSPOLITIK

MÅLSÆTNING: At vi i vores dagligdag på skolen arbejder ud fra en positiv og anerkendende tilgang til at integrere og understøtte mulighederne for, at eleverne motiveres til en sund livsstil – det vil sige sunde kost- og motionsvaner samt forebyggelse af rygning og alkoholforbrug.

LEG OG BEVÆGELSE:

 • Vi ønsker at børn udfordres til et liv med masser af bevægelse.
 • Vi skal udvikle et godt og attraktivt udemiljø, som indbyder til motion og bevægelse. Et miljø, hvor alle børn kan få brugt hele kroppen, hver dag.
 • Vi vil fremme bevægelse gennem leg samt planlagte aktiviteter, og vi lærer børnene om fysisk aktivitet.
 • Vi ønsker at samarbejde med forældrene, så sundhed og bevægelse er en fælles opgave, som løses i fællesskab mellem skole og hjem.
 • På skolen tænkes både i motion for sundhedens skyld og i bevægelse for læringens skyld.
 • Vi opfordrer til at flest mulige elever går eller cykler til/fra skole. Vi opfordrer forældrene til at motivere og lære deres barn/børn at gå eller cykle sikkert til/fra skole.
 • SFO udarbejder i samarbejde med foreninger i Odder, forskellige idrætstilbud eller lignende for børn i SFO’en.

RYGNING OG ALKOHOL:

 • Rathlouskolen er røgfri.
 • Der er fokus på forebyggelse og oplysning om rygning i undervisningen.
 • Eleverne må ikke indtage alkohol på skolens arealer og i forbindelse med skoleaktiviteter.
 • Rathlouskolen (forældre og medarbejdere) arbejder for, at de unges alkoholdebut udskydes.
 • Der er fokus på forebyggelse samt oplysning om rygning og alkohol i undervisningen.

KOST OG SUNDHED:

 • Skolen og SFO skaber rammer, der inviterer til, at børnene får spist deres mad i ro og mag og oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om.
 • Skolen anbefaler at der i klasserne er enighed om, at kosten til diverse arrangementer og lignende er således, at der er er flest ”hverdage” og at man begrænser slik og søde sager.
 • Der er fokus på forebyggelse og oplysning om kost.
 • Forældrene har ansvaret for, at deres barn/børn hver morgen møder udhvilede og mætte, således at barnet/børnene er klar til undervisning og læring.
 • Skolens kantineudbud skal have fokus på sund kost.

HOLDNINGER

MOBILTELEFONER:

Mobiltelefoner bør som udgangspunkt være slukkede i arbejdstiden. Dette gælder såvel for elever, vikarer, praktikanter som medarbejdere. Arbejdstiden er den tid, hvor man har sin opmærksomhed optaget af arbejdet
 • for lærere og pædagoger eksempelvis undervisning og vagter
 • for eleverne (fra bh. kl. til 6. klasse) i undervisning, frikvarterer og evt. fritidsordning
 • for eleverne i enhed 3 i undervisning (7. – 10. klasse)
Der gives undtagelser – efter accept fra lærer.

SOCIALE MEDIER:

Rathlouskolens medarbejdere bruger ikke de sociale medier ifm skole/hjem samrbejdet og ej heller ift skolens elever.

Vi har besluttet at skolens officielle platform dvs. forældreintra (It´s learning)  bruges  ifm. al kommunikation mellem skole og hjem. Det gælder også kontaktbogen som findes i digital form på forældreintra.

Kommunikation mellem lærer og elev foregår på elevintra.

Billeder og videoer må kun opbevares på skolens platform samt Skoletube og her skal der altid tages udagngspunkt i den enkelte elevs samtykkeerklæring.

Rathlouskolen har sin egen facebook-side som kan besøges her: Rathlouskolen Facebook

BYOD:

Vi forventer, at elever fra 4. årgang og opefter medbringer deres egen pc/bærbare/tablet. Den beslutning er begrundet i en tydelig anbefaling fra skolens lærere og ledelse. Det er vores klare overbevisning, at det et stort plus, at eleverne bruger de samme redskaber i skolen og i hjemmet og at de får et større ejerskab til deres egne materialer og værktøjer.

En anden del af strategien er desuden, at vores lærere får stillet et personligt IT arbejdsredskab (chromebook) til rådighed og at vi sætter øget fokus på personalets efter/videreuddannelse på området.

Skolen vil løbende sørge for en udvidelse og forbedring af vores allerede nu gode IT-infrastruktur. De PC’ er, vi har på skolen nu, stilles primært til rådighed for vores 0. – 3. klasser.