22551
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22551,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

HVORFOR VÆLGE RATHLOUSKOLEN

– fordi det vil få positiv indflydelse på fremtiden – for både dig og dit barn!

HVORFOR RATHLOUSKOLEN?

 • Rathlouskolen er en fri grundskole, hvor fællesskab og faglighed går hånd i hånd.  Vi tror på, at den enkelte udvikler sig bedst i et stærkt og forpligtende fællesskab.

 

 • Rathlouskolen er en prøveforberedende skole og vi skal som minimum stå mål med den undervisning, der finder sted i folkeskolen. Vi opfylder ministeriets ”Fælles mål” og ligner andre skoler, når det drejer sig om fagenes navne, undervisningens omfang samt undervisningsmaterialet.

 

 • På andre områder adskiller vi os markant fra folkeskolen, og vi ser derfor os selv som et godt alternativ til den kommunale skole. Vi har en fast lav klassekvotient på alle årgange.

 

 • Vi prioriterer fagdage, emneuger, tværfaglige projekter samt hytteture/lejrskoler meget højt.  Det gælder både i vores grundlæggende formål og i vores daglige arbejde.

 

 • Vi har engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, som ønsker at udvikle børnene til robuste og kompetente unge mennesker, der er klar til den verden og de udfordringer de vil møde i deres liv. Dette sker i tæt samarbejde med forældre.

 

 • Vi vil være en styrke i jeres barns hverdag, og vores mål er at skabe en skole, hvor tryghed, glæde og omsorg er i fokus. Vi vil fremme det enkelte barns personlige, faglige og kreative udvikling.

 

 • Vi forventer, at børnene er åbne over for faglige udfordringer og yder deres bedste. Børnene skal opleve, at deres indsats i skolen er vigtig for deres muligheder i fremtiden. De skal være stolte af at gå på Rathlouskolen og de skal være stolte af at tage skolearbejdet alvorligt.

RATHLOUSKOLEN er en selvejende institution. Det betyder at:

 • Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disses vedtægter.
 • Skolelederen og de pædagogiske ledere har den faglige og pædagogiske ledelse af skolen og ansvar for den daglige forretningsgang.
 • Pædagogisk leder for SFO og indskoling har det daglige ansvar for børnene før skoletid (morgenpasning) samt efter skoletid.
 • Den administrative leder har ansvaret for hele det teknisk-administrative område.
 • Klasselæreren har det daglige ansvar for børnene i skoletiden.
 • Lærerrådet består af skolens pædagogiske medarbejdere og arbejder dels med praktisk planlægning, dels med den pædagogiske udvikling.
 • Samarbejdsudvalget (PSU) består af skolens leder, pædagoiske ledere, tillidsrepræsentanten, lærerrådets formand, næstformand samt repræsentanter for enhederne.
 • Elevrådene taler elevernes sag på skolen.

Læs mere om skolens værdigrundlag, holdninger, praktiske oplysninger og meget mere her LÆS MERE.

“HVORFOR VALGTE DU RATHLOUSKOLEN TIL DIT BARN?”

“Fordi høj kvalitet, struktur, nærvær, trivsel og fokus på dannelse er i højsædet. Og fordi problemer og udfordringer ikke “pakkes ind”.”

“Små klasser. Skolereformens indtog i folkeskolerne har ikke bragt meget godt med sig; presser lærere og børn urimeligt. Er tilhænger af “stram” struktur, klar forventningsafstemning mellem skole og forældre og tydelige voksne – tre ting, som Rathlouskolen imødekommer.”

“Fordi Rathlouskolen er en skole med fokus på såvel de sociale kompetencer som faglighed, og hvor værdien af fri leg ikke undervurderes. Desuden er skolen tydelig i sin kommunikation vedrørende både emner af dagligdags karakter, forventninger til elever/forældre, værdier/rummelighed (og viljen til rummelighed!) m.v.”

“Vi havde valgt Rathlouskolen til vores første barn og er (heldigvis) blot blevet bekræftet i vores fornemmelse af, at skolen var det rigtige valg til vores børn, så vores yngste blev også meldt ind, da det var tid til Mini-Rathlou, og vi har ikke fortrudt det ét eneste sekund.”

Cykler på Rahlouskolen

På Rathlouskolen mener vi, at en anerkendende indstilling er forudsætningen for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

VI FORVENTER AT I SOM FORÆLDRE:

 • har respekt for og tillid til skolenspersonale og skolens værdier
 • møder med en positiv holdning
 • er med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde
 • deltager i fælles arrangementer omkring skolen og klassen
 • sørger for, at jeres barn er parat til at blive undervist. Det vil sige, at barnet er mæt, udhvilet, selvhjulpen, har bøger og tilbehør i orden og har lavet lektier.
 • kontakter barnets lærere eller pædagoger, hvis I er i tvivl om noget, eller hvis I oplever mistrivsel hos jeres barn.
 • holder jer orienteret via forældreintra.

I KAN SOM FORÆLDRE FORVENTE AT:

 • vi lever op til vores værdigrundlag.
 • få en velfungerende skole, hvor børnene trives og kan udvikle sig.
 • møde en skolebestyrelse, der arbejder aktivt for en løbende dialog med forældrekredsen.
 • møde fagligt dygtige lærere og pædagoger med et stort engagement.
 • vi løbende stiller faglige og sociale mål for det enkelte barn og klasserne som helhed
 • vi kontakter jer, hvis vi ser tegn på mistrivsel eller bekymrende adfærd hos jeres barn.
 • vi ikke aflyser undervisningen, fordi en lærer er fraværende. Der vil altid ligge vikarmateriale, så undervisningen kan gennemføres. Klasserne opdrages til at tage et medansvar for at undervisningen kan fortsætte uforstyrret, også når der er vikar.

TILMELDING OG PRISER

Læs mere om tilmelding og se en oversigt over forældrebetaling af skolepenge samt SFO-betaling.

LÆS MERE HER

FORÆLDREINDFLYDELSE

Rathlouskolen er en selvejende institution og derfor har forældrene gode muligheder for at få indflydelse på deres barns skolegang.

På den årlige generalforsamling vælger de fremmødte og stemmeberettigede forældre de repræsentanter, som de ønsker skal indgå i bestyrelsen.

Bestyrelsen består af seks forældrerepræsentanter (og to suppleanter), skolens samlede ledelse samt to lærerrepræsentanter. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for tre år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen. Der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen ser det som en styrke, at forskellige erhverv, køn og klassetrin er repræsenteret.

FORÆLDREMØDER

I klasserne afholdes normalt to årlige forældremøder. Her informerer klasseteamet om deres arbejde og om de planer, de har for klassen i det kommende skoleår. På forældremøderne kan man også drøfte normer for, og holdninger til, klassens sociale liv, og man kan lave aftaler omkring fødselsdage, klasseture, fester og lignende.

KLASSEFORÆLDRERÅDET

Klassens forældreråd vælges en gang om året af klassens forældre, oftest på det første forældremøde i skoleåret. Forældrerådet mødes efter behov og planlægger aktiviteter for klassen. Aktiviteterne kan enten kun være for eleverne eller med deltagelse af forældre, søskende og lærere. Det aftales ved skoleårets start, hvilke aktiviteter lærerne deltager i.

Klassernes forældreråd har ingen besluttende myndighed over for undervisningens indhold og organisering. Desuden påtager forældrerådet sig ikke at løse eventuelle problemer opstået mellem den enkelte elev og skolen.

Skolens lokaler står til rådighed ved diverse klassearrangementer. Lokalerne kan bookes igennem kontoret og forældrene står selv for oprydning og almindelig rengøring af lokalerne.

FORÆLDREINVOLVERING

I forbindelse med hytteture, vil der typisk være brug for at forældre bager/laver mad/sørger for transport (kortere ture). Ud over de af skolen planlagte hytteture og lejrskoler, kan klasseforældrerådet beslutte at arrangere ture med overnatning (for eksempel til Kattegatcentret eller lign.). Her opkræves betaling efter behov – se oversigt over løbende ekstra udgifter her.

 

Ved de store arrangementer, f.eks. skolefest og julecabaret, lægger årgangens forældre en del timer/arbejde i arrangementet. Det fællesskab, der opstår her, er af stor betydning for klassernes trivsel og vi opfordrer derfor til, at det prioriteres højt. Dannelsesmæssigt er det en væsentlig faktor for børnene at opleve, at deres forældre er med til skabe og arrangere et stort skolearrangement i tæt samarbejde med andre forældre.